Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die Memorial Gedenktekens als leverancier sluit met een derde (hierna te noemen: de cliënt).

1.2. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan de plaatsing van een overeengekomen werk (grafmonument) ter bestemder plaatse.

2. Op voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden kan de cliënt zich slechts beroepen als die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Memorial Gedenktekens kan elke aanbieding intrekken zolang die niet schriftelijk is aanvaard.

4. Een overeengekomen termijn van levering is een streeftermijn; overschrijding van die termijn betekent niet dat Memorial Gedenktekens in verzuim is.

5. Indien zich binnen een overeengekomen termijn van levering onvoorziene kostenontwikkelingen voordoen, kan Memorial Gedenktekens de prijs dienovereenkomstig aanpassen.

6. Alle kosten, verbonden aan transport, aflevering en opslag (indien van toepassing) komen voor rekening van de cliënt, tenzij ze uitdrukkelijk in de overeengekomen prijs zijn inbegrepen. De af te nemen producten zijn vanaf het tijdstip van levering voor risico van de cliënt.

7. Indien de cliënt van mening is dat Memorial Gedenktekens niet deugdelijk heeft gepresteerd, dient de cliënt dat onverwijld gemotiveerd aan Memorial Gedenktekens te melden, bij gebreke waarvan de cliënt zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

8. Indien de cliënt van mening is dat een factuur niet juist is, dient de cliënt dat onverwijld gemotiveerd aan Memorial Gedenktekens te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

9. Memorial Gedenktekens is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt doordat Memorial Gedenktekens niet naar behoren nakomt, behoudens voor zover de schade aan opzet op grove schuld van Memorial Gedenktekens te wijten zou zijn.

10. De cliënt dient elke factuur van Memorial Gedenktekens – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op de in de factuur aangegeven wijze. Memorial Gedenktekens kan vooruitbetaling bedingen van de gehele overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan. De cliënt is in geen enkel geval gerechtigd een betaling op te schorten of verrekening toe te passen.

11. In het geval de cliënt niet tijdig betaalt, is deze buitengerechtelijke incassokosten aan Memorial Gedenktekens verschuldigd.

12. Zolang door Memorial Gedenktekens geleverde producten niet volledig betaald zijn, blijft Memorial Gedenktekens eigenaar van die producten. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt verplicht om die producten op eerste verzoek van Memorial Gedenktekens aan Memorial Gedenktekens terug te leveren en alle daaraan verbonden kosten te dragen.

13. De mededelingen, bedoeld in de artikelen 7 en 8, kunnen uitsluitend schriftelijk gedaan worden.

14. Op alle rechtsverhoudingen tussen Memorial Gedenktekens en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. In geval van geschil is uitsluitend de rechter bevoegd van de plaats waar Memorial Gedenktekens is gevestigd.